Det er en afgørende opgave i smart city-udviklingen at skabe adgang til data. Open Data DK (ODDK) er en online portal, der gør data frit tilgængeligt for at understøtte produktivitet og innovation. ODDK giver alle interesserede adgang til data, som kan bruges til at lave services eller løsninger. Det kan være løsninger, der er med til at løse en samfundsmæssig udfordring og opfylder et behov for borgeren, og som virksomheder og iværksættere kan tjene penge på.

I Aarhus Kommune blev landets første open data portal lanceret i 2013 under navnet Open Data Aarhus (ODAA). ODAA’s tilgang var og er stadig baseret på inddragelse af forskellige stakeholdere såsom borgere, studerende, forskere og virksomheder. På den måde er det muligt at imødekomme behovet hos de eksterne aktører og fremskaffe åbne data på netop dét, de ønsker at vide mere om.

Open Data DK

I 2016 lanceredes Open Data DK-initiativet i samarbejde med Region Midtjylland og Open Data-tiltag i København, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg. Det er en udvidelse samt afløsning til kommunernes egne platforme, hvor Open Data Aarhus’-data nu findes på den nationale open data portal, www.opendata.dk/city-of-aarhus.

ODDK er en forening af danske kommuner og regioner, der samarbejder om at åbne deres data, så disse kan tilgås og bruges gratis af alle. Formålet er at skabe transparens i den offentlige forvaltning, skabe grobund for datadrevet vækst og innovation, samt sikre en højere grad af udnyttelse af data, der i forvejen indsamles.

Åbne data kan ved at øge gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning netop understøtte, at borgere og virksomheder bliver endnu mere aktive medspillere i vores demokrati. Samtidig kan åbne data bruges i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning osv.

Formålet med samarbejdet er desuden at gøre det mere overskueligt for kommuner og regioner at komme i gang med at arbejde med åbne data, styrke videndeling blandt kommuner og regioner på dette område samt i fællesskab sætte fokus på områder som licens og standarder. Alle danske kommuner og regioner kan blive medlemmer af ODDK.

Open Data DK udgør i dag et kerneprojekt i Smart Aarhus-regi, og Aarhus Kommune er medlem af Open Data DK på lige fod med alle de andre kommuner og regioner, men varetager desuden også formandsposten samt sekretariatsbetjener netværket.

Som del af økonomiaftalen 2021 mellem regeringen, KL og Danske Regioner har Open Data DK fået projektledelsen af projekt om åbne offentlige data til den grønne omstilling. Det skal bl.a. igennem fokuserede innovationsforløb med offentlige og private aktører afdække værdipotentialet i åbne offentlige data i forhold til at realisere forhandlingspartnernes ambitioner på klimaområdet.

Projektet skal desuden bidrage til økonomiaftalen 2022 med henblik på at sikre et stærkt fællesoffentligt samarbejde vedrørende åbne offentlige data.

Open Data Aarhus

ODAA består af et sekretariat og ambassadører i hver af kommunens magistratsafdelinger for at sikre, at arbejdet med åbne data foregår tværmagistratsligt. Desuden er det ambassadørernes ansvar at opdrive dataene fra de enkelte magistratsafdelinger.

Fokus for Open Data Aarhus er, at åbne data bliver en naturlig del af dataproduktionen – dvs. at hver gang man får nye data ind, bliver disse som en naturlig del af processen gjort åbne, såfremt det er tilladt og ikke bryder med persondataforordningen.

Business Region Aarhus

Aarhus Kommune arbejder endvidere med open data-dagsordenen i regi af Business Region Aarhus. I den forbindelse er der et særligt fokus på at arbejde med åbne data i forhold til mobilitetsområdet blandt de østjyske kommuner, som Business Region Aarhus består af.

Open Data DK er startet i 2013.