Smart Aarhus er bindeleddet mellem kommune og bysamfundet - borgere, virksomheder og videninstitutioner, når det kommer til den digitale transformation. Sammen skaber vi et grønnere og smartere Aarhus.

Aarhus Kommune ønsker med Smart Aarhus at bidrage til ledelsen af den digitale transformation.

Smart Aarhus skal understøtte bevægelsen henimod en mere sammenhængende kommune, som sætter borgeren i centrum for den offentlige velfærd. Samtidigt skal Smart Aarhus gennem samarbejde med iværksættere og virksomheder bidrage til at understøtte et marked for digitale løsninger i Danmark og internationalt.

Vi tror på, at anvendelse af digital teknologi inden for alt fra teknik og drift, velfærdsservices og borgerkontakt kan gøres mere effektivt, smart og kan højne kvaliteten. Vi tror på, at flere og bedre data fra byen og borgerne kan give en bedre og langt mere demokratisk beslutningstagning. ​

Data er i det seneste årti blevet et mere og mere centralt begreb; ikke kun, når vi taler om digital transformation, men også i samfundet som helhed: Om det er data fra en IoT-sensor, følsomme personoplysninger fra en borger, fra en medarbejder eller brugs- og geodata fra en elcykel; data, der skal bruges til beslutningsstøtte eller adfærdsændring, patientrapporterede data på sundhedsområdet, osv.

Derfor arbejder Smart Aarhus fokuseret med data og dataproblematikker og med en lang række af dilemmaer, udfordringer og muligheder, der knytter sig til bevægelsen mod en mere datafunderet og digitaliseret kommune.​

I 2021 fik Smart Aarhus en ny strategi, der sætter rammen for arbejdet med digitaliseringen af Aarhus Kommune.

Du kan downloade og læse strategien her:

Smart Aarhus fremmer, at vi sammen med borgere og virksomheder skaber det gode liv i en hastig voksende by.

Teknologi bidrager til, at Aarhus Kommune udvikler bæredygtige løsninger på miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer til gavn for borgere og virksomheder.

Smart Aarhus bidrager til at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af et marked for digitale løsninger i Aarhus, Danmark og i verden.

En by hvor borgere, myndigheder, virksomheder og videninstitutioner samarbejder om at drive og udvikle byen

En by hvor ressourcer udnyttes bedre og mere bæredygtigt

En by hvor digitaliseringen er et middel til at opnå målet om at skabe en god by for alle

Det er vigtigt at holde fokus – på det vigtige. Derfor har vi i Smart Aarhus identificeret de mest forretningskritiske udfordringer i Aarhus Kommune. Udfordringerne skal agere rettesnor, der sikrer, at indsatserne i Smart Aarhus regi er med til at skabe en bedre og smartere by for alle.

De forretningskritiske udfordringerne er blevet identificeret gennem en omfattende interviewrunde med direktører, forvaltningschefer og nøglemedarbejdere i Aarhus Kommune. Listen over udfordringer er ikke udtømmende, og den vil løbende blive tilpasset.

Forretningskritiske udfordringer i Aarhus Kommune:

  • Vi skal omstille os til et fossilfrit samfund
  • Vi skal styrke vores fokus på værdi for og med borgere og virksomheder
  • Vi skal gøre borgere mere selvhjulpne på social- og sundhedsområdet
  • Vi skal bringe digitale læringsredskaber i spil
  • Vi skal lave mere sammenhængende løsninger på beskæftigelsesområdet
  • Vi skal styrke vores digitale fundament

Smart Aarhus understøtter Aarhuskompassets vision om at definere udfordringerne og rammerne for det gode liv i dialog og samskabelse med borgerne og virksomheder. I Smart Aarhus gør vi det blandt andet gennem vores Advisory Network og vores Smart Aarhus Board.

Læs mere om Aarhuskompasset her

Ny teknologi og digitalisering medfører en række etiske og sikkerhedsmæssige dilemmaer. Det er helt afgørende for os, at digitaliseringen sker inden for klare rammer, og at respekten for den enkelte borgers privatliv bliver opretholdt. Derfor arbejder vi altid på at øge vores fokus på dataetik og en mere gennemsigtig brug af data i kommunen, samt at fastholde tilliden hos borgerne til, hvordan vi bruger og deler data i kommunen og med andre f.eks. regionen og staten.

Konkret lægger vi bl.a. data ud på Open Data-portalen, og via Aarhus i tal kan du se hvilke aktuelle tal, Aarhus Byråd baserer deres beslutninger på. Dermed gør vi ledelsesinformationer tilgængelige for alle, som måtte have interesse i dem. Endelig arbejder vi efter Aarhus Kommunes IT-sikkerhedspolitik.